Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Producenci
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Darmowa dostawa
DARMOWA DOSTAWA JUŻ OD 3000ZŁ
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
obowiązuje od dnia 25.12.2014

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu
internetowego działającego pod domeną: www.phusalerno.pl. Jest dokumentem wymaganym w świetle art.
13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
Właścicielem i administratorem sklepu jest firma:

PHU Salerno Piotr Fluder

Adres:

ul. Przepiórcza 21c/8, 60-162 Poznań

Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK:

PHU Salerno Piotr Fluder, ul. Kopanina 28/32, 60-105
Poznań, Wejście "B" , poziom -1

Kontakt:

tel. (48) 602 120 694
email: hurt@phusalerno.pl


Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod
numerem
NIP: 6112582950, Regon: 301335868
Numer rachunku bankowego: 07 1020 4027 0000 1702 1125 4192


KUPUJĄCY ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze
Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu w
ramach
dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W
przypadku zrezygnowania przez KUPUJĄCEGO z możliwości zawarcia umowy na drodze
indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

A. Definicje

1. SKLEP INTERNETOWY oznacza,
że UMOWA sprzedaży lub świadczenia usługi
zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na
warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014,
poz. 827).
2. SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA Przedsiębiorca:
PHU Salerno Piotr Fluder, ul.
Przepiórcza 21c/8, 60162
Poznań, REGON: 301335868 umowa
sprzedaży zawierana poprzez
stronę SKLEPU INTERNETOWEGO www.phusalerno.pl .
3. KLIENT osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza
zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU
INTERNETOWEGO.
4. KONSUMENT KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą precyzyjna
definicja Kodeks
Cywilny Art.22.
5. PRODUKT rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w SKLEPIE
INTERNETOWYM.
6. REGULAMIN niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.
7. UMOWA SPRZEDAŻY umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za
pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.
8. ZAMÓWIENIE oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o chęci zawarcia
umowy (zamówienia produktu lub usługi).
9. NEWSLETTER usługa świadczona drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ, polegająca
na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez
zainteresowanego adres email.

B. Postanowienia ogólne.

1. Zakres świadczonych usług sprzedaż
wysyłkowa artykułów sanitarnych i chenmii
gospodarstwa domowego. .
2. Sprzedawca w
celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW sklepu
internetowego usługi:
utworzenie i administrowanie konta klienta w sklepie internetowym;
przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym;
za zgodą KLIENTA przesyłanie
informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w
formie usługi "newsletter".
3. Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.
4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu
Konta KLIENTA na STRONIE zawierana jest na czas nieoznaczony. Za moment zawarcia
uznaje się zakończenie procesu rejestracji KLIENTA na STRONIE.
5. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia
w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas
oznaczony na
okres wypełniania i przetwarzania zamówienia i
ulega rozwiązaniu z chwilą
złożenia i zaakceptowania Zamówienia.
6. Usługa "newsletter" zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa jest zawierana w momencie
wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres KLIENTA podany przy rejestracji.
7. KONSUMENT może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w
terminie 14 dni od zawarcia umowy z
wyjątkiem gdy świadczenie usługi rozpocznie się przed
upływem tego terminu za zgodą KONSUMENTA składając
przedsiębiorcy oświadczenie o
odstąpieniu od umowy:
za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik do
REGULAMINU),
przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej,
w formie wiadomości email
lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY
(USŁUGODAWCY)
8. w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do
wypowiedzenia umowy:
KONSUMENT może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w
każdej chwili składając odpowiednie oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej
na adres SPRZEDAWCY. SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie
oświadczenia. SPRZEDAWCA w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z
danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej
świadczenia.
USŁUGODAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin z
zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia.
Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy USŁUGODAWCA może w takiej
sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem
natychmiastowym.
USŁUGODAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą
elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
9. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie
reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.
10. Do współpracy z systemem informatycznym USŁUGODAWCY po stronie KLIENTA
konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć
Internetu nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU. W przypadku komputera system
winien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w
wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych
parametrach). Zalecana rozdzielczość monitora nie
mniejsza niż: 1024x768. Urządzenia
mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie dostarczone
przez wytwórcę urządzenia umożliwiające
wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji.
Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta email.
Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów
JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI
umieszczona w zakładce na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.
11. KLIENT zobowiązany
jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem
faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać
dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
12. SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia
dokument sprzedaży paragon
lub fakturę.
13. Informacje handlowe cenniki,
opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na
stronie WWW SPRZEDAWCY, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art.
71 Kodeksu Cywilnego.
14. Składając zamówienie na stronie phusalerno.pl udzielacie mi Państwo pełnomocnictwa na zawarcie w Państwa imieniu umowy o świadczenie usług z Pocztą Polską S.A. w celu przesłania za jej pośrednictwem zakupionego towaru.
15. Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

C. Zamówienie.

1. SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej.
Przy zamówienia z zagranicy warunki
dostawy uzgadniane są indywidualnie .
2. SPRZEDAWCA stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia
23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod
adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)
3. Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt
zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie
przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz
zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
4. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
5. Zamówienie telefoniczne można składać na numer telefonu podany w zakładce KONTAKT. W
przypadku umowy zawartej na odległość poprzez telefon SPRZEDAWCA potwierdza treść
proponowanej umowy wysyłając ją do KLIENTA utrwaloną na papierze lub innym trwałym
nośniku. KONSUMENT dla ważności umowy składa oświadczenie o przyjęciu warunków i
zawarciu umowy jest
ono skuteczne jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym
nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od SPRZEDAWCY.
6. Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dostępności produktu SPRZEDAWCA potwierdza
przyjęcie zamówienia i przystępuje do jego realizacji.
7. Jeżeli z treści umowy wynika, że z tytułu jej realizacji powstaje zobowiązanie do zapłaty
należności po stronie KONSUMENTA dla
ważności umowy jest on zobowiązany potwierdzić
zrozumienie powstania obowiązku zapłaty kwoty określonej umową i złożyć oświadczenia
poprzez akceptację zamówienia formułą: "ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY"
8. Realizacja zamówienia (przygotowanie i wysyłka PRODUKTÓW) przez SPRZEDAWCĘ
następuje :
a) po potwierdzeniu zamówienia jeżeli
wybrano płatność przy odbiorze;
b) po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę.
9. Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie nie
dłużej niż 3 dni robocze, licząc od daty ustalonej jak w punkcie poprzednim. W większości
przypadków zamówienia realizujemy w ciągu 24 godzin. W przypadku produktów
oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.
10. Jeżeli KLIENTEM jest KONSUMENT, SPRZEDAWCA obowiązany jest niezwłocznie wydać
rzecz KLIENTOWI, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa
stanowi inaczej. W razie opóźnienia SPRZEDAWCY KONSUMENT może wyznaczyć
dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy
odstąpić
11. Jeżeli SPRZEDAWCA oświadczy, że świadczenia tego nie spełni, druga strona może odstąpić
od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego.

D. Ceny.

1. Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto
(zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).
2. Podane ceny są cenami detalicznymi i nie uwzględniają rabatów i bonifikat. Rabaty i bonifikaty
mogą być przyznawane indywidualnie.
3. Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy. Koszt dostawy w dokładnej wysokości
jest podawany w trakcie przyjmowania zamówienia i zależy od sposobu wysyłki i wartości
zamówienia. KLIENT w trakcie wypełniania formularza zamówienia wybiera sposób wysyłki i
płatności i potwierdza swój wybór.
4. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

E. Formy płatności:

1. za pobraniem przy odbiorze wysłanych produktów;
2. przedpłata przelewem na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY;
3. płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym zamówione
produkty należy odebrać w terminie 10 dni od złożenia zamówienia w siedzibie PHU Salerno Piotr Fluder, ul. Kopanina 28/32, 60-105 Poznań, Wejście "B" , poziom 1;
4. system płatności online DotPAY system administrowany przez Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, regulamin usługi dostępny pod adresem http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/;
5. Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

6. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem KLIENT zobowiązany jest do
dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba
że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.
7. W przypadku wysyłki produktów za granicę do krajów UE przedpłata może być dokonana przelewem
na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY lub kartą płatniczą (eprzelew);
8. SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać
dokonania przedpłaty w całości albo części.
9. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.  

F. Wysyłka towaru

1. Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i
zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy
płatności. KLIENT w trakcie wypełniania interaktywnego formularza zamówienia jest
informowany o kosztach i dokonuje wyboru sposobu i akceptuje koszt wysyłki podczas
składania ZAMÓWIENIA.
2. Informacja szczegółowa o kosztach przesyłki jest zamieszczona w zakładce "DOSTAWY" na
stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.
3. Koszty dostawy ponosi KLIENT chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej. W przypadku
zamówienia powyżej 199 zł wysyłka GRATIS!
4. Zakupione produkty wysyłamy przesyłkami pocztowymi lub firmami kurierskimi. Przesyłki
dostarczają:
firma
kurierska SIÓDEMKA,
paczkomaty
InPOST,
Poczta
Polska.

G. Reklamacje i zwroty w stosunkach z KLIENTAMI nie będącymi
KONSUMENTAMI (dotyczy przedsiębiorców).

1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z Kupującymi nie będącymi
KONSUMENTAMI.
2. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach z
przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym
art.556581.

H. Prawo do odstąpienia od umowy (ZWROT TOWARU) w przypadku
sprzedaży na odległość z udziałem KONSUMENTA.

1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) KONSUMENT
zawierając „umowę na odległość” ma
prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w
terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie PRODUKTU (jeżeli produkt
składa się z wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin
rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, jeżeli umowa polega
na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony od
objęcia w posiadanie
pierwszego z Produktów lub
w przypadku usług lub umowy o innym charakterze 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak jeżeli kupującym jest KONSUMENT, za wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej uważa się jej powierzenie przez SPRZEDAWCĘ przewoźnikowi, gdy SPRZEDAWCA nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. W przypadku
odstąpienia od umowy KONSUMENTOWI przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w
czasie zawierania umowy KONSUMENT wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy
zwykły sposób oferowany przez SPRZEDAWCĘ SPRZEDAWCA
nie jest zobowiązany do
zwrotu KONSUMENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających
najtańszy sposób. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie SPRZEDAWCY
oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą
elektroniczną – można skorzystać z gotowego formularza ( Oświadczenie o odstąpieniu od
umowy.doc.). W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej SPRZEDAWCA
niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. Po przesłaniu oświadczenia KONSUMENT jest zobowiązany w terminie 14 dni
kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać
na adres do KORESPONDENCJI podany w danych SPRZEDAWCY chyba
że SPRZEDAWCA zaproponował, że sam odbierze PRODUKT. O dochowaniu terminu decyduje
data nadania przesyłki.
3. KONSUMENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy
4. SPRZEDAWCA w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci należność w wysokości ceny
zakupu powiększonej o koszt wysyłki od SPRZEDAWCY do KONSUMENTA.
SPRZEDAWCA może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili
otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu
płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że
KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z
żadnymi dodatkowymi kosztami.
5. Bezpośrednie koszty zwrotu PRODUKTU do SPRZEDAWCY ponosi KONSUMENT
(KLIENT).
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w
wypadkach wymienionych w załączniku.
7. SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna
być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.
8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

I. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem
KONSUMENTA.

1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany dostarczyć PRODUKT będący przedmiotem umowy bez
wad.
2. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KONSUMENTA z tytułu rękojmi jeżeli rzecz sprzedana
ma wadę fizyczną lub prawną przez
okres 2 lat od wydania rzeczy. Wada fizyczna polega na
niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.
3. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją
uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je
wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona
GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie
ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień KONSUMENTA z tytułu odpowiedzialności
Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu
Cywilnego).
4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli KONSUMENT
wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego PRODUKTU z umową,
KONSUMENTOWI przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
6. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT wypełnił protokół reklamacyjny
(DrukReklamacyjny.doc), lub w innej formie opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie
usunięcia wad i przesłał zgłoszenie drogą elektroniczną (email)
lub pocztą na adres do
korespondencji SPRZEDAWCY podany w nagłówku.
7. Wadliwy PRODUKT jeżeli
jest to możliwe i celowe po
uzgodnieniu ze SPRZEDAWCĄ
należy odesłać na adres do korespondencji SPRZEDAWCY.
8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, KONSUMENT może zamiast zaproponowanego przez
SPRZEDAWCĘ usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, albo zamiast
wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową
w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów
w porównaniu ze sposobem proponowanym przez SPRZEDAWCĘ.
9. Jeśli naprawa lub wymiana produktu jest niemożliwa KONSUMENT może żądać obniżki ceny
na wadliwy produkt, bądź zwrotu pieniędzy.
10. KONSUMENT nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
11. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni
kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji poinformuje drogą pisemną lub
elektroniczną KONSUMENTA o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym
czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.
12. Po uwzględnieniu reklamacji SPRZEDAWCA zwróci KONSUMENTOWI koszty przesyłki
związane z reklamacją a poniesione przez KONSUMENTA. SPRZEDAWCA przekaże należną
kwotę KONSUMENTOWI na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.
13. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru SPRZEDAWCA
odeśle produkt KONSUMENTOWI na własny koszt.
14. Uszkodzenia mechaniczne jeżeli
nie są wynikiem wad produktu powstałe
podczas
użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie
wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych
zabiegów konserwacyjnych

J. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych KONSUMENTA zbieranych za pośrednictwem SKLEPU
INTERNETOWEGO jest firma: PHU Salerno Piotr Fluder, ul. Przepiórcza 21c/8, 60-162 Poznań, email: hurt@phusalerno.pl.
2. Administrator zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
(GIODO) zbiór o nazwie "Rejestr klientów sklepu internetowego".
3. Podanie danych osobowych przez KONSUMENTA jest dobrowolne, jednakże niepodanie
wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży
lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i
realizacji tejże umowy. Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych Konsument
wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.
4. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych
KONSUMENTA:
nazwisko i imię;
adres do wysyłki produktów;
adres email;
numer telefonu kontaktowego.
5. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do
ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i
KONSUMENTEM i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi
elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom
trzecim z
wyjątkiem opisanych w pkt.6. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa
się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133,
poz. 883 z późniejszymi zmianami.
6. W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia
produktów do KONSUMENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia
przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek w
szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim wraz
z powierzeniem przesyłki do
dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich online
administratorowi
systemu płatności.
7. Jeżeli KLIENT wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów będzie otrzymywał
"newsletter" na podany przez siebie adres emailowy.
W każdej chwili jest możliwa rezygnacja
z usługi newslettera.
8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia
w dowolnym czasie.

K. Postanowienia końcowe

1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. Wybór ten nie
pozbawia jednak ochrony konsumenta jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć
w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu,
a przedsiębiorca kieruje swoją działalność do tego państwa i umowa wchodzi w zakres tej
działalności.
2. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie Sprzedawcy i
może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU
może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe
przepisy prawa, w szczególności:
4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926
ze zm.);
6. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz.
1422);
7. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508
ze zm.);
8. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90
poz. 631 ze zm.),
9. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
10. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej
wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy
te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.
11. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z
prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami
prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje
obowiązujący.
12. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY
są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów
ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
13. Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24
poz. 83 ze zm.) posiadają
twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez
zgody Administratora Strony Internetowej.
14. W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do
rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego w
tym do
rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze
polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.

---
Załącznik do REGULAMINU:

Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy:
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania
jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli
Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana
przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o
swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa
numer telefonu, numer faksu i adres email:
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe.
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub
jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie
internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej
możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o
odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo
informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane
od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych
kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa
decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności
dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa
użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne
rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym
zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu
dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres do korespondencji podany w
REGULAMINIE.,niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w
którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest
zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo
tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż
było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI
w wypadkach:
1. umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia umowy;
3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu
zindywidualizowanych potrzeb;
4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do spożycia;
5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań rynku, nad którym
przedsiębiorca nie ma kontroli;
8. umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w
celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy
dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument zażądał, lub dostarcza
rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji,
prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych
usług lub rzeczy;
9. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;
10. umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
11. umowy zawartej na aukcji publicznej;
12. umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy,
najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie
oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13. umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Do pobrania:

Regulamin (obowiązujący od 01.01.2016 r.)

Druk reklamacyjny (obowiązuje od 01.01.2016 r.)

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (obowiązuje od 01.01.2016 r.)

    

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl